Welcome to NIPT Faest

บริษัท macrogen ประเทศเกาหลีใต้ ที่มีความชำนาญ และเชี่ยวชาญในเรื่องการแพทย์แบบเฉพาะเจาะจงด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับรหัสพันธุกรรมมนุษย์ของคนเอเชีย จากการวิเคราะห์จีโนม หรือพันธุกรรมคนเอเชีย จำนวน 100,000 ราย ตั้งแต่ปี 2559 คลอบคลุม 219 ชาติพันธุ์ จาก 64 ประเทศ ทำให้การวิเคราะห์ผลนั้น มีความแม่นยำสูง และมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก ด้วยประสบการณ์กว่า 22 ปี ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลก จาก College of American Pathologist ; CAP, Clinical Laboratory Improvement Amendments ; CLIA. ฯลฯ 

มาตรฐาน

ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลก
จาก College of American Pathologist; CAP,
Clinical Laboratory Improvement Amendments; CLIA.

ง่ายและสะดวก

- เจาะเลือดมารดาเพื่อตรวจวิเคราะห์ ปริมาณ 10 ml
- สามารถจองผ่านโทรศัพท์ได้

ปลอดภัย

ไม่เกิดความเสี่ยงต่อการแท้งบุตร

แม่นยำ

Faest ตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค
Next GenerationSe-Quencing (NGS)
ที่สามารถวิเคราะห์ผลได้แม่นยำมากกว่า 99 %

รวดเร็ว

ใช้เวลาในการตรวจผลวิเคราะห์
และ รายงานผลภายใน 7-10 วันทำการ

ช่วยเหลือ

มีการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเจาะน้ำคร่ำ
ตามจริงในกรณีที่ผลการตรวจมีความเสี่ยงสูง

มาตรฐาน

ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลก
จาก College of American Pathologist; CAP,
Clinical Laboratory Improvement Amendments; CLIA.

ปลอดภัย

ไม่เกิดความเสี่ยงต่อการแท้งบุตร

แม่นยำ

Faest ตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค
Next GenerationSe-Quencing (NGS)
ที่สามารถวิเคราะห์ผลได้แม่นยำมากกว่า 99 %

รวดเร็ว

ใช้เวลาในการตรวจผลวิเคราะห์
และ รายงานผลภายใน 7-10 วันทำการ

ง่ายและสะดวก

- เจาะเลือดมารดาเพื่อตรวจวิเคราะห์ ปริมาณ 10 ml
- สามารถจองผ่านโทรศัพท์ได้

ช่วยเหลือ

มีการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเจาะน้ำคร่ำ
ตามจริงในกรณีที่ผลการตรวจมีความเสี่ยงสูง

Welcome to NIPT Faest

บริษัท macrogen ประเทศเกาหลีใต้ ที่มีความชำนาญ และเชี่ยวชาญในเรื่องการแพทย์แบบเฉพาะเจาะจงด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับรหัสพันธุกรรมมนุษย์ของคนเอเชีย จากการวิเคราะห์จีโนม หรือพันธุกรรมคนเอเชีย จำนวน 100,000 ราย ตั้งแต่ปี 2559 คลอบคลุม 219 ชาติพันธุ์ จาก 64 ประเทศ ทำให้การวิเคราะห์ผลนั้น มีความแม่นยำสูง และมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก ด้วยประสบการณ์กว่า 22 ปี ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลก จาก College of American Pathologist ; CAP, Clinical Laboratory Improvement Amendments ; CLIA. ฯลฯ 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชชั้นนำของประเทศไทย “การตรวจ NIPT นั้น เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างครอบครัวสมัยใหม่”

นพ.มงคลชน ฏิระวณิชย์กุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชชั้นนำของประเทศไทย

“การตรวจ NIPT นั้น เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างครอบครัวสมัยใหม่”

สถิติอายุของแม่ต่อความเสี่ยง ที่มีต่อลูกน้อยเป็นดาวน์ซินโดรม

อายุ 45 ปี
1 : 1
อายุ 40 ปี
1 : 1
อายุ 35 ปี
1 : 1
อายุ 30 ปี
1 : 1
อายุ 25 ปี
1 : 1
อายุ 20 ปี
1 : 1

อ้างอิงจาก Hecht, C.A., & Hook, E. B. (1996). Rates of Down syndrome at livebirth by one-year maternal age intervals in studies with apparent close to complete ascertainment in populations of European origin: A proposed revised rate schedule for use in genetic and prenatal screening. American journal of medical genetics, 62(4), 376-385.

การตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์ (NIPT Test)

เมื่อเริ่มตั้งครรภ์ คุณแม่หลายท่าน อาจจะมีการตรวจการตั้งครรภ์ เพื่อคัดกรองความเสี่ยงของทารกในครรภ์ ด้วยวิธีการตรวจที่เรียกว่า การทำอัลตราซาวด์ กันมาบ้างแล้ว และอาจทำร่วมกับการตรวจวัดระดับสารชีวเคมีบางตัวในเลือด แต่การตรวจด้วยวิธีดังกล่าวมีอัตราการตรวจพบที่ประมาณ 85% เท่านั้น ทางทีมแพทย์จึงได้มีการพัฒนาการตรวจที่ชื่อว่า NIPT หรือชื่อเต็มคือ Non-Invasive Prenatal Testing ซึ่งมีอัตราการตรวจพบประมาณ 99% แถมยังมีความปลอดภัยต่อทารกในครรภ์อีกด้วย

การตรวจ NIPT คืออะไร

การตรวจ NIPT หรือชื่อเต็มคือ Non-Invasive Prenatal Testing คือการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารก ที่อยู่ในครรภ์ โดยจะตรวจจากเลือดของมารดา เป็นวิธีที่ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับทารกในครรภ์ การตรวจNIPT จะสามารถคัดกรอง ความเสี่ยงของทารกในครรภ์ที่อาจจะเกิดกลุ่มอาการดาวน์ กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด กลุ่มอาการพาทัวร์ ซึ่งเป็นความผิดปกติที่เกิดจากจำนวนของโครโมโซมที่มีจำนวนเกินมา โดยจะทำการตรวจคัดกรองจากเลือดของมารดาเพียงเล็กน้อย และสามารถติดตามผลได้ในระยะเวลา 7-10 วัน โดยคุณแม่ต้องมีอายุครรภ์ 10 สัปดาห์ขึ้นไป

การตรวจ NIPT สามารถคัดกรองโรคใดได้บ้าง

การตรวจ NIPT สามารถประเมินความเสี่ยงของทารกที่อยู่ในครรภ์ซึ่งอาจจะมีความผิดปกติของกลุ่มอาการดังนี้

 • กลุ่มอาการดาว Down Syndrome (Trisomy 21) เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมา 1 โครโมโซม เป็นภาวะผิดปกติทางโครโมโซมที่พบได้บ่อยที่สุด ทารกจะมีศรีษะค่อนข้างเล็ก และแบน ห่างตาเฉียงขึ้น ดั้งจมูกแบน หูเกาะต่ำกว่าปกติ ปากเล็ก  ลิ้นมักยื่นออกมา อาจมีผนังกั้นห้องหัวใจรั่ว พัฒนาการช้า มีไอคิวค่อนข้างต่ำ 
 • กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด Edwards Sybdrome (Trisomy 18 ) เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่ 18 เกินมา 1 โครโมโซม ทารกจะมีศีรษะ และขากรรไกรเล็ก ใบหูอยู่ต่ำกว่าปกติ อาจมีอาการปากแหว่ง เพดานโหว่ นิ้วมือและเท้าบิดงอผิดรูป มีหัวใจและไตที่พิการ ปอดและทางเดินอาหารผิดปกติ ไอคิวต่ำปกติเด็กกลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด มักเสียชีวิตภายในหนึ่งปี

 • กลุ่มอาการพาทัวร์ Patau Sybdrome (Trisomy 13 ) เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่ 13 เกินมา 1 โครโมโซม ส่งผลให้ทารกมีอาการปากแหว่ง เพดานโหว่ ตาเล็ก ใบหูต่ำ นิ้วมือนิ้วเท้าเกิน หูหนวก สมองพิการ และมักจะเสียชีวิตภายในไม่กี่สัปดาห์หลังจากคลอด

กลุ่มอาการดาวน์ จะสามารถพบได้เยอะกว่า กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด และกลุ่มอาการพาทัวร์ แต่กลุ่มอาการดาวน์นั้นจะมีความรุนแรงน้อยกว่า และทารกสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ โอกาสเสียชีวิตต่ำ

การตรวจ NIPT สามารถคัดกรองโรคใดได้บ้าง
การตรวจ NIPT สามารถคัดกรอง ดาวน์ซินโดรม กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด กลุ่มอาการพาทัวร์ ได้ตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์มารดา

การตรวจ NIPT นั้น Faest ตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Next GenerationSe-Quencing (NGS) ที่มีความแม่นยำสูง สามารถวิเคราะห์ผลได้แม่นยำมากกว่า 99 % ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลก จาก College of American Pathologist; CAP, Clinical Laboratory Improvement Amendments; CLIA.

นอกจากนี้ยังสามารถตรวจเพศ ตรวจกลุ่มอาการเทอร์เนอร์ ตรวจกลุ่มอาการทริปเปิลเอ็กซ์ ที่มักพบในเพศหญิง และกลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ ที่มักพบในเพศชายได้อีกด้วย

การตรวจ NIPT หากลุ่มอาการความผิดปกติโครโมโซมเพศ

การตรวจ NIPT นอกจากจะสามารถตรวจกลุ่มอาการความผิดปกติของ โครโมโซมได้แล้ว ยังสามารถตรวจถึงเพศ และกลุ่มอาการความผิดปกติของโครโมโซมเพศได้อีกด้วย โดยความปกติผิดปกติของโครโมโซมเพศมีได้ดังนี้

 • กลุ่มอาการเทอร์เนอร์ Turner Syndrome พบในเพศหญิง ที่มีโครโมโซมเพศเป็น XO คือโครโมโซม X ขาดหายไปหนึ่งแท่ง ผู้ป่วยจะมีลักษณะรูปร่างเตี้ย คอสั้น และมีผังผืด หน้าอกกว้าง หัวนมเล็ก และอยู่ห่างกันใบหูมีรูปร่างผิดปกติ ทั้งยังส่งผลให้มีรังไข่ที่ไม่สมบูรณ์ ไม่มีประจำเดือน และอาจเกิดภาวะมีบุตรยาก
 • กลุ่มอาการทริปเปิลเอ็กซ์ Triple X Syndrome พบในเพศหญิง ที่มีโครโมโซม X เกินมาหนึ่งแท่ง ผู้ป่วยมักไม่มีความผิดปกติรุนแรง แต่อาจมีความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์คือ เป็นหมัน รวมถึงอาการอื่นๆ เช่น ไตทำงานผิดปกติ อาการชัก ระดับของสติปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์ สมาธิสั้น พัฒนาการทางภาษา และทักษะการพัฒนากล้ามเนื้อช้า
 • กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ Klinefelter Syndrome กลุ่มอาการนี้สามารถพบได้ในเพศชาย ที่มีโครโมโซม X เกินมาจากปกติ เช่น xXy, XXxy ผู้ป่วยจะมีอัณฑะเล็ก เป็นหมัน มีรูปร่างของร่างกายคล้ายเพศหญิง คือสะโพกผาย หน้าอกโต เสียงแหลม แขนขายาวกว่าปกติ รวมถึงอาจมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์
การตรวจ NIPT หากลุ่มอาการความผิดปกติโครโมโซมเพศ
การตรวจ NIPT ยังสามารถตรวจถึงเพศ และกลุ่มอาการความผิดปกติของโครโมโซมเพศ ได้แก่ อาการเทอร์เนอร์ กลุ่มอาการทริปเปิ้ลเอ็กซ์ กลุ่ม

การตรวจ NIPT สามารถตรวจได้ในทุกรูปแบบของการตั้งครรภ์ เช่น ครรภ์ธรรมชาติ ครรภ์แฝด ครรภ์จากการทำเด็กหลอดแก้ว ครรภ์จากการอุ้มบุญ คุณแม่ที่มีอายุมาก ตั้งแต่ 30 ขึ้นไปอาจจะมีความเสี่ยงในการ เกิดความผิดปกติในการตั้งครรภ์ได้มากกว่าคุณแม่ที่มีอายุน้อย แต่ในกลุ่มคุณแม่อายุน้อย ก็สามารถพบความปกติจากการตั้งครรภ์ได้เช่นกัน  แต่อาจจะมีอัตราที่น้อยกว่า ดังนั้นควรตรวจหาความเสี่ยงของการตั้งครรภ์ เพื่อให้คุณแม่มั่นใจและเพื่อครอบครัวของทุกท่าน

ข้อดีของการตรวจ NIPT กับ Faest

 • มาตรฐาน ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลก จาก College of American Pathologist; CAP,  Clinical Laboratory Improvement Amendments; CLIA.
 • ปลอดภัย ไม่เกิดความเสี่ยงต่อการแท้งบุตร
 • แม่นยำ ตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิคNext GenerationSe-Quencing (NGS) ที่สามารถวิเคราะห์ผลได้แม่นยำมากกว่า 99 %
 • รวดเร็ว ใช้เวลาในการตรวจผลวิเคราะห์ และ รายงานผลภายใน 7-10 วันทำการ
 • ง่าย เจาะเลือดมารดาเพื่อตรวจวิเคราะห์ ปริมาณเพียงแค่ 10 ml
 • สะดวก สามารถจองผ่านโทรศัพท์ได้
 • ช่วยเหลือ มีการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเจาะน้ำคร่ำ ตามจริงในกรณีที่ผลการตรวจมีความเสี่ยงสูง

คุณแม่ที่เหมาะกับการตรวจ NIPT

 • สามารถตรวจได้ในคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ในทุกรูปแบบ เช่น การตั้งครรภ์แบบธรรมชาติ ครรภ์แฝด ครรภ์จากเด็กหลอดแก้ว ครรภ์จากการอุ้มบุญ
 • คุณแม่ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 10 สัปดาห์ขึ้นไป
 • คุณแม่ที่มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป (เนื่องจากมีอัตราเสี่ยงสูงในการที่ ลูกในครรภ์จะมีความผิดปกติของโครโมโซม)
 • คุณแม่ที่ทำอัลตราซาวด์แล้วพบว่าทารกในครรภ์มีความผิดปกติ ซึ่งอาจจะมีโครโมโซมที่ผิดปกติ
 • คุณแม่ที่มีประวัติตั้งครรภ์และมีความผิดปกติทางพันธุกรรม ที่เคยคอดบุตรคนก่อนเป็นดาวน์ซินโดรม
 • กรณีที่คุณแม่ และคุณพ่อมีความผิดปกติของโครโมโซม
 • คุณแม่ หรือคุณพ่อที่มีประวัติครอบครัวเป็นดาวน์ซินโดรม

คุณแม่ที่ไม่เหมาะกับการตรวจ NIPT

ประสบการณ์จริงของผู้ให้สัมภาษณ์ บริษัท กรุงเทพอณูพันธุศาสตร์ จำกัด

(สำนักงานใหญ่)

เรื่องราวจริงจากผู้ให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับ "ดาวน์ซินโดรม"

 ทุกวันนี้ยังมีคนเข้าใจผิดอยู่อีกมาก ว่าโรคนี้เกิดจากมารดาที่มีอายุมากเท่านั้น แต่แท้ที่จริงแล้ว อายุเป็นแค่เพียงเงื่อนไขหนึ่ง ซึ่งจริงๆ แล้วโรคดาวน์ซินโดรม เกิดจากการแบ่งตัวที่ผิดพลาด ของเซลล์ตั้งแต่เริ่มต้น และเป็นการคัดกรองโดยธรรมชาติ ที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ “แต่” เราสามารถตรวจคัดกรองหาความเสี่ยงก่อนได้ เพื่อคุณและครอบครัว รวมไปถึงผู้คนรอบข้าง กับเส้นทางที่ยังพอ “มีทางเลือก”

ขั้นตอนการเข้ารับบริการตรวจ

ขั้นตอนการเข้ารับบริการตรวจ

      นพ.มงคลชน ฏิระวณิชย์กุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชชั้นนำของประเทศไทย ที่จบจากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี ในการทำงานจากโรงพยาบาลภาครัฐ และเอกชน ผ่านการตรวจครรภ์ และการทำคลอดตลอดวิชาชีพมามากกว่า 10,000 ราย ได้ให้คำแนะนำไว้ว่า “การตรวจ NIPT นั้น เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างครอบครัวสมัยใหม่ ด้วยเทคโลยีทางการแพทย์ที่สามารถตรวจหาความเสี่ยงดาวน์ซินโดรมของทารกในครรภ์ได้แม่นยำกว่า 99% ซึ่งจะช่วยให้ คุณพ่อคุณแม่นั้นสามารถวางแผนอนาคตเกี่ยวกับลูกของคุณได้” โดยปัจจุบันสามารถตรวจ NIPT ได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐ และเอกชน คลินิกเวชกรรมประกอบโรคศิลปะ สถานประกอบการเทคนิคการแพทย์ หรือสถานพยาบาลภายนอกโรงพยาบาลได้หลายแห่ง

WHY CHOOSE NIPT FAEST
รับรองมาตรฐานระดับสากล

About

BANGKOK MOLECULAR GENETICS Co., Ltd. is a leader in technology for molecular genetic analysis in field of oncology and infertility groups. BMG’s main work is Molecular Genetic Medical Testing. Like oncology (detection of abnormalities from cancer genes) and reproductive (PGS embryonic chromosomes examining that are related to IVF).